Concurs

Anunţ Concurs! Director al instituţiei de învăţământ general

Direcţia Generală Educaţie Ialoveni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director ai următoarelor instituţii de învăţământ general, după cum urmează:

 • Liceul Teoretic Ţîpala
 • Liceul Teoretic Zîmbreni
 • Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Văsieni
 • Gimnaziul Costeşti

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant (la DGE, Secţia economie, finanţe, resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul, biroul 307) în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate

4.Copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic

 1. Copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice
 2.  Copia carnetului de muncă autentificat
 3. Curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament
 4. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei
 5. Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere
 6.  Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani
 7.  Lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

 

Actele vor fi depuse la  Direcţia Generală Educaţie Ialoveni (or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33), bir. 307, până la  11 mai  2017, ora 17:00.

 

Telefon de contact: 0268 2 2195, 0268 22198

Bibliografia concursului de ocupare a postului de director al instituţiilor de învăţământ general

Documente Generale

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994
 • Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000
 • Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03
 • Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial www.justice.md
 • Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 – 2020 Educaţia 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 944 din 14 noiembrie 2014
 • Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, justice.md
 • Codul Educaţiei al RM
 • Codul de etică a cadrului didactic

Managementul instituţiilor

 • Regulamentul – tip al instituţiei de învăţământ secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007
 • Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învăţării, promovarea, absolvirea şi transferul elevilor în învăţământul primar, gimnazial şi liceal, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 718 din 24 iulie 2012
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 336 din 03.05.2013
 • Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectivele şcolii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 970 din 11 octombrie 2013
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a claselor şi grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 798 din 11 iulie 2014
 • Regulamentul de admitere în învăţământul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 799 din 11 iulie 2014
 • Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 20 februarie 2015
 • Instrucţiunea de organizare a învăţământului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 98 din 26 februarie 2015
 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 202 din 19 aprilie 2015.
 • Instrucţiunea şi Planul de acţiuni privind prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absenteismului şcolar în învăţământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 559 din 12 iunie 2015
 • Planul – cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2016 – 2017

Prevenirea şi combaterea violenţei

 • Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89
 • Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.77 din 22.02. 2013
 • Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Finanţare

 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”
 • Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea.