• Home »
 • Noutăți »
 • ANUNŢ  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrului militar teritorial Străşeni

ANUNŢ  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrului militar teritorial Străşeni

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Centrul militar teritorial Străşeni anunţă concursul pentru următoarea funcţie publică vacantă:

 

Centrul militar teritorial Străşeni

Specialist secţie administrativ-militară (l.d.p. Ialoveni)  – 1 unitate

 

Domeniul de activitate – recrutarea/încorporarea, educaţia militar-patriotică

 

Tip de angajare – nedeterminat

 

Salariul de funcţie – 2400

 

Tipul funcţiei – de execuţie

 

Informaţia necesară:

 1. Denumirea autorităţii publice: Centrul militar teritorial Străşeni
 2. Sediul autorităţii: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 69
 3. Denumirea funcţiei vacante, scopul general şi sarcinile de bază

3.1. Specialist – (1 funcţie)

 

 1. a) scopul general al funcţiei:

Organizarea, coordonarea şi răspunderea deplină de realizarea cerinţelor legislaţiei în vigoare în domeniul administrativ-militar

 1. b) sarcinile de bază ale funcţiei:

1.organizarea evidenţei, eliberării legitimaţiilor, participarea la şedinţe ce ţin de acordarea înlesnirilor legitime veteranilor de război şi ai Forţelor Armate, participanţilor la războiul din Afganistan şi conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei RM, la lichidarea consecinţelor catastrofei de la CAE Cernobîl; 2.contribuirea la ridicarea prestigiului serviciului militar în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova prin propagarea trecutului istoric al generaţiilor ce au luptat pentru independenţa şi suveranitatea ţării, utilizînd în aceste scopuri şi mijloacele de informare în masă; 3.organizarea activităţii ce ţine de eternizarea numelor militarilor căzuţi pe cîmpul de luptă, îngrijirea mormintelor militarilor şi folosirea acestei activităţi în procesul de educaţie militaro-patriotică; 4.efectuarea audienţei cetăţenilor şi lucrul cu petiţiile acestora.

 

 1. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Centrului militar teritorial Străşeni secţie administrativ-militară (l.d.p. Ialoveni)

4.1. Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea obligatorie a limbii de stat scris şi vorbit;
 • studii superioare,
 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • cazier judiciar;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

 

Experienţă profesională: Vechimea în muncă în serviciu public – preferabil 1 an.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, participare la elaborarea documentelor, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.

 

Aptitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie; disciplină, punctualitate, perseverenţă; discreţie, politeţe, comportament echilibrat, adaptabilitate bună; interes profesional şi atitudine de cooperare; flexibilitate în gândire, temperament corespunzător, inteligenţă, obiectivitate.

 

 1. Bibliografia:
 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 1. Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 • Legea nr.1244-XV din 18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate;
 • Legea nr. 190-XV din  05.2003 cu privire la veterani;

 

 1. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

 1. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs care va include proba scrisă şi interviul, 22  mai 2018, orele 16-30.

 

 

 

 1. Locul desfăşurării concursului:

Locul desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei vacante în cadrul Centrului militar teritorial Străşeni: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu,69, Serviciu resurse umane, tel.:023723087, 079994454, e-mail: cmt.straseni@army.md.

 

 1. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

– Potorac Silvia, şef serviciu resurse umane Centrul militar teritorial Străşeni, tel.: 023723087, 079994454, adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu,69, bir.206.

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Ministerul Apărării, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

 

Anexa nr. 1 la anunţul cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrului militar teritorial Străşeni:

 

 

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Autoritatea publică_________________________________________________________

 

Funcţia publică solicitată_____________________________________________________

 

 

 1. Date generale
 2. Educaţie

Studii de bază:

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

III. Experienţa de muncă

 

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

 1. Calităţi profesionale (autoevaluare)
 2. Calităţi personale (autoevaluare)
 3. Nivel de cunoaştere a limbilor

VII. Abilităţi de operare pe calculator

VIII. Relaţii de rudenie

 

 1. Recomandări

 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

Data completării formularului

Semnătura

___________________________________

Hotărîrile Guvernului 201/11.03.2009 Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Monitorul Oficial 55-56/249, 17.03.2009