Concurs pentru oferte de proiecte

Anunț nr. 1

din 12 ianuarie 2018

Consiliul Raional Ialoveni

anunță concurs pentru selectarea unei organizații/companii,

 care oferă servicii de efectuare a studiului de analiză pentru implementarea proiectelor și

de scriere a proiectelor și depunerea acestuia pentru participare

la Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova.

Prezentare generală:

Consiliul raional Ialoveni este constituit și funcționează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii despre aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, nr.457-XV din 14 noiembrie 2003,  Legii privind statutul alesului local, nr.768 – XIV din 2 februarie 2000, Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi cu alte reglementări legale în vigoare, ce reglementează modul de constituire şi funcţionare a autorităților publice locale.

Consiliul raional Ialoveni (CRI) are ca scop îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru locuitorii raionului Ialoveni prin implementarea proiectelor cu finanțare din bugetul CRI și externă. Prin urmare, CRI va participa la programul Operațional Comun România-Republica Moldova cu proiecte transfrontaliere, care vizează necesitatea accesului la învațământul performant și de calitate în instituțiile de învațământ din raionul Ialoveni și susținerea tinerilor pentru alegerea unei profesii solicitate pe piața muncii.

Scopul:

Scopul acestei solicitări de oferte este de a identifica, iar ulterior de a achiziționa servicii de efectuare a studiului de analiză pentru implementarea proiectelor și de scriere a Proiectului Soft, ce vizează obiectivul tematic Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare și depunerea acestora în mod electronic pentru participare la programul Operaţional Comun România-Republica Moldova.

Responsabilități/sarcini:

 1. Efectuarea studiului de analiză pentru implementarea Proiectului Soft, ce vizează necesitatea accesului la învațământul performant și de calitate în instituțiile de învațământ din raionul Ialoveni și susținerea tinerilor pentru alegerea unei profesii solicitate pe piața muncii.
 2. Srierea Proiectului Soft ce vizeaza obiectivul tematic Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologica și inovare în limba engleză pentru participare la Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova.
 3. Pregătirea documentatiei necesare pentru depunerea Proiectului.
 4. Completarea tuturor formularelor de participare necesare, cererea de finanțare, notă conceptuală.
 5. Depunerea acestora în mod electronic pentru participare la Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova.
 6. Termenul de executare și livrare a serviciilor este 30 aprilie 2018.

Cerințe de calificare (conform Anexei nr.1)

 • Metodologia de lucru privind realizarea unui studiu de analiză (exemple de instrumente de analiză tehnică, chestionare, grafice ale datelor în analiză și analiza riscurilor).
 • Istoricul de scriere și implementare a proiectelor în calitate de aplicant sau de partener de proiect în ultimii 3 (trei ) ani:
 • Experiență  pozitivă de colaborare cu instituții de administraţie publică locală sau alte tipuri de instituții, agenții, ONG-uri (scrisoare de referință).

Oferta financiară. Criteriul de selectare (conform Anexei nr.1)

 • Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
 • Să fie prezentată în limba română.
 • Să includă toate costurile aferente prestarii serviciilor descrise mai sus.
 • Să fie exprimată în lei moldovenești.

Oferta va cuprinde următoarele documente:

 1. Copia Certificatului de înregistrare a organizației/companiei.
 2. Metodologia de lucru privind realizarea unui studiu de analiză (exemple de instrumente de analiză tehnică, chestionare, grafice ale datelor în analiză și analiza riscurilor).
 3. Istoricul de scriere și implementare a proiectelor în calitate de aplicant sau de partener de proiect în ultimii 3 (trei ) ani.
 4. Scisoare de referință privind experiență  pozitivă de colaborare cu instituții de administraţie publică locală sau alte tipuri de instituții, agenții, ONG-uri.
 5. Oferta financiară.
 6. Un plan privind realizarea responsabilităților/sarcinilor descrise mai sus cu indicarea obligatorie a termenului de execuție și livrare a serviciilor conform solicitării.

      Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate pe adresa:

Consiliul raional Ialoveni, MD-6801, orașul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33,      cu mențiunea ”Oferta de scriere proiecte in domeniul educației”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 ianuarie 2018, ora 15-00, antecamera

Cei  interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

 1. Denumirea autorităţii contractante: Consiliul raional Ialoveni
 2. Adresa: Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33
 3. Tel: (0268) 20007, (0268) 24420
 4. Fax: (0268) 22650
 5. E-mail: e-mail ialoveniconsiliu@gmail.com
 6. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Gîndea Tudor, consultant

                                                                                                                                         Anexa nr. 1

la Anunțul nr. 1 din 12 ianuarie  2018

  Oferta  cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic la servicii

Va fi determinată conform următoarelor formule de calcul:

1)Prețul ofertei financiare – 45 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel>

a)pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b)pentru alt preţ decît cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat).

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor.

2)„Perioada de execuţie” – 10 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel>

a)pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 6. (Responsabilități/sarcini) se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b)pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) x punctajul maxim  acordat).

3)  Istoricul de scriere și implementare a proiectelor în calitate de aplicant sau de partener de proiect în ultimii 3 (trei ) ani:

3.1. – 10 puncte  pentru un 1 proiect;

3.2. – 25 puncte pentru 2 proiecte;

3.3. – 30 puncte pentru 3 proiecte;

3.4. – 45 puncte pentru 4 proiecte și mai multe;

 

Anunț nr.2

din 12 ianuarie 2018

Consiliul Raional Ialoveni

anunță concurs pentru selectarea unei organizații/companii,

 care oferă servicii de efectuare a studiului de analiză pentru implementarea proiectelor

și de scriere a proiectelor și depunerea acestuia pentru participare

la Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova.

Prezentare generală:

Consiliul raional Ialoveni este constituit și funcționează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii despre aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, nr.457-XV din 14 noiembrie 2003,  Legii privind statutul alesului local, nr.768 – XIV din 2 februarie 2000, Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi cu alte reglementări legale în vigoare, ce reglementează modul de constituire şi funcţionare a autorităților publice locale.

Consiliul raional Ialoveni (CRI) are ca scop îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru locuitorii raionului Ialoveni prin implementarea proiectelor cu finanțare din bugetul CRI și externă. Prin urmare, CRI va participa la Programul Operațional Comun România-Republica Moldova cu proiecte transfrontaliere care vizează crearea unui mediu care garantează siguranța locuitorilor și reducerea riscului situațiilor de pericol, prevenirea și reducerea criminalității.

Scopul:

Scopul acestei solicitări de oferte este de a identifica, iar ulterior de a achiziționa servicii de fectuare a studiului de analiză pentru implementarea proiectelor și scruerea Proiectului Soft ce vizează obiectivul tematic Provocări comune în domeniul siguranței și securității și depunerea acestora în mod electronic pentru participarea la Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova.

Responsabilități/sarcini:

1.Efectuarea studiului de analiză pentru implementarea proiectului soft ce vizează reducerea riscului situațiilor de pericol, prevenirea și reducerea criminalității în raionul Ialoveni.

2.Scrierea Proiectului Soft ce vizeaza abiectivul tematic Provocări comune în domeniul siguranței și securității în limba engleză pentru participarea la Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova.

3.Pregătirea documentatiei necesare pentru depunerea proiectelor.

4.Completarea tuturor formularelor de participare necesare, cererea de finanțare, notă conceptuală.

5.Depunerea acestora în mod electronic pentru participarea la Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova.

6.Termenul de executare și livrare a serviciilor este 30 aprilie 2018.

Cerințe de calificare (conform Anexei nr.1)

 • Prezentarea Metodologiei de lucru privind realizarea unui studiu de analiză (exemple de instrumente de analiză tehnică, chestionare, grafice ale datelor în analiză și analiza riscurilor).
 • Istoricul de scriere și implementare a proiectelor în calitate de aplicant sau de partener de proiect în ultimii 3 (trei ) ani:
 • Experiență  pozitivă de colaborare cu instituții de administraţie publică locală sau alte tipuri de instituții, agenții, ONG-uri (scrisoare de referință).

Oferta financiară. Criteriul de selectare (conform Anexei nr.1)

 • Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
 • Să fie prezentată în limba română.
 • Să includă toate costurile aferente prestarii serviciilor descrise mai sus.
 • Să fie exprimată în lei moldovenești.

Oferta va cuprinde următoarele documente:

1.Copia Certificatului de înregistrare a organizației/companiei.

2.Metodologiei de lucru privind realizarea unui studiu de analiză (exemple de instrumente de analiză tehnică, chestionare, grafice ale datelor în analiză și analiza riscurilor).

3.Istoricul de scriere și implementare a proiectelor în calitate de aplicant sau de partener de proiect în ultimii 3 (trei ) ani.

4. Scisoare de referință privind experiență  pozitivă de colaborare cu instituții de administraţie publică locală sau alte tipuri de instituții, agenții, ONG-uri.

5.Oferta financiară.

6.Un plan privind realizarea responsabilităților/sarcinilor descrise mai sus cu indicarea obligatorie a termenului de execuție și livrare a serviciilor conform solicitării.

      Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

Consiliul raional Ialoveni, MD-6801, orașul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33 cu mențiunea ”Oferta de scriere proiecte in domeniul siguranței și securității cetățeanului”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 ianuarie 2018, ora 15-00, antecamera

Cei  interesaţi pot obţine informaţii suplimentare  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

 1. Denumirea autorităţii contractante: Consiliul raional Ialoveni
 2. Adresa: Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33
 3. Tel: (0268) 20007, 0268 24420
 4. Fax: (0268) 22650
 5. E-mail: ialoveniconsiliu@gmail.com
 6. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Gîndea Tudor, consultant

 

                                                                                     Anexa 1 la Anunțul nr. 2 din 12 ianuarie  2018

Oferta  cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic la servicii

Va fi determinată conform următoarelor formule de calcul:

1.Prețul ofertei financiare – 45 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel:

a)pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b)pentru alt preţ decît cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat).

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor.

2.„Perioada de execuţie” – 10 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel

a)pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 6. (Responsabilități/sarcini) se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b)pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) x punctajul maxim  acordat).

3)  Istoricul de scriere și implementare a proiectelor în calitate de aplicant sau de partener de proiect în ultimii 3 (trei ) ani:

3.1. – 10 puncte  pentru un 1 proiect;

3.2. – 25 puncte pentru 2 proiecte;

3.3. – 30 puncte pentru 3 proiecte;

3.4. – 45 puncte pentru 4 proiecte și mai multe;

Președintele    raionului                                            Anatolie   DIMITRIU