Regulamentul Consiliului

R E G UL A M E N T U L
privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Ialoveni,
aprobat prin Decizia Conailisului raional nr. 02/01 din 28 iulie 2011
Titlul I. CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL
CAPITOLUL I. Modul de constituire a consiliului
                   Prima şedinţă (de constituire) a Consiliului raional se convoacă în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier. Consiliul raional este legal constituit dacă sunt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri. Convocarea în prima şedinţă (de constituire) a Consiliului raional se face prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale.Şedinţa consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.
                La prima şedinţă (de constituire) a Consiliului, participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie, de regulă preşedintele Consiliului respectiv. Dumnealui prezintă hotărârea  instanţei de judecată, care a emis hotărârea  privind legalitatea alegerilor din circumscripţia electorală Ialoveni şi a totalizat rezultatele validării mandatelor consilierilor aleşi, precum şi lista candidaţilor supleanţi. După aducerea la cunoştinţă a hotărârii privind legalitatea alegerilor şi rezultatele validării mandatelor consilierilor, reprezentantul Consiliului electoral de circumscripţie înmânează legitimaţiile de consilier aleşilor raionali. Lucrările primei şedinţe (de constituire) sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de l sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.
               După constituirea legală a consiliului, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri. Fracţiunea se constituie din cel puţin 3 consilieri. Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă a Consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal  al fracțiunii. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmite preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului. Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale, care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi, se pot reuni pentru a constitui o asemenea fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni. Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii fapt consemnat în procesul verbal. Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor şi declaraţia respectivă se fixează printr-un proces-verbal, care se alătură procesului-verbal al şedinţei consiliului, în cadrul căreia este anunţată constituirea alianţei sau blocului respectiv.
                      La prima şedinţă Consiliul raional alege preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul de vicepreşedinţi şi candidaturile pentru această funcţie sunt propuse, după consultarea fracţiunilor, de către preşedintele raionului, atât în şedinţa, în care el este ales, cât şi în cadrul şedinţelor ulterioare. În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rândul consilierilor.
                  Consiliul raional constituie Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor  vacante în cadrul subdiviziunilor din subordine.  Din componenţa comisiei fac parte: preşedintele raionului, 4 consilieri, specialistul principal în problemele resurselor umane şi, după caz, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale (Aparatul Guvernului, ministere, departamente, agenţii  etc.).  Organizarea concursului, desemnarea în funcţie a învingătorilor se fac conform prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.
CAPITOLUL II. Constituirea şi funcţionarea comisiilor de specialitate ale consiliului
                 După  constituire,   Consiliul   raional   formează  comisii   de specialitate în principalele domenii de activitate. Acestea se aleg pe întreaga durată de activitate a consiliului În componenţa comisiilor sunt incluşi numai consilieri
Domeniile de activitate în care se pot forma comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, se stabilesc de către Consiliu, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului. La decizia Consiliului, comisia poate fi creată pentru mai multe domenii de activitate. Un consilier poate face parte din componenţele mai multor comisii. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale Consiliului. Comisiile de specialitate sunt menite să asigure eficienţa activităţii Consiliului raional. Comisiile de specialitate răspund în faţa Consiliului şi sunt subordonate acestuia.
                 Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele   şi/sau  secretarul   comisiei, cu   asistenţa  secretarului Consiliului. Şedinţa comisiei este deliberativă daca la ea sunt prezenţi majoritatea membrilor comisiei. În exercitarea atribuţiilor, comisia adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi prezeni la ședință. Hotărârile, alte documente ale comisiei de specialitate au titlu de recomandare pentru Consiliul raional. La şedinţa comisiei de specialitate pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu fac parte din această comisie.
                 Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului, specialişti în domeniile asupra cărora se poartă discuţii. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii, ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei. Comisia poate decide ca la dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.
                   Şedinţele comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în lipsa lui – de secretar, la propunerea preşedintelui raionului sau a secretarului Consiliului raional. Şedinţele comisiei de specialitate sunt  publice. Orice persoană interesată poate asista la şedinţele comisiei. Cetăţenii şi organizaţiile acestora au dreptul  de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional, precum şi de a propune iniţierea elaborării unor proiecte de decizii.
Comisia  consultativă  de   specialitate   are   următoarele  atribuţii principale:
 • alege din rândurile membrilor săi preşedintele şi secretarul comisiei
 • identifică şi analizează problemele din domeniul de activitate care necesită soluţionarea de către Consiliu;
 • examinează proiectele de decizii ale Consiliului, precum şi consecinţele
 • acestora, întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă Consiliului.
 • se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei de specialitate spre avizare de către Consiliu
           Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului sau însărcinări date prin decizia Consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.
Preşedintele   comisiei   de   specialitate    are următoarele   atribuţii principale:
 • reprezintă comisia în raporturile cu Consiliul şi cu celelalte comisii;
 • convoacă şi conduce, în comun cu secretarul comisiei, şedinţele acesteia;
 • propune şi solicită ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă consideră că este necesar;
 • participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 • anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 • susţine în şedinţele Consiliului avizele formulate de comisie, semnate de preşedinte şi secretar.
                  Preşedintele comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorico-procesuală a activităţii comisiei, prevăzute prin prezentul regulament.
Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
 • asistă preşedintele comisiei în asigurarea convocării comisiei în şedinţă;
 • face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
 • numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatului votării;
 • asigură redactarea avizelor,  proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.
              Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului, precum şi însărcinările stabilite de comisie sau de preşedinte.
             Ordinea de zi se aprobă de comisie, la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai până la începerea şedinţei comisiei.
                Prezenţa membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie, în caz de absenţă fără motive întemeiate a unui consilier de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei, preşedintele comisiei va propune Consiliului raional  ridicarea  mandatului de consilier.
               Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
            Toată documentaţia comisiei se păstrează în biroul secretarului consiliului raional în mape separate.Preşedintele poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la şedinţă.
Titlul II. ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL
CAPITOLUL I. Atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale secretarului consiliului
               Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi,  pentru  durata  unei   şedinţe,  un  preşedinte  care  o prezidează, asistat de secretarul Consiliului. Votarea în cauză este organizată de către secretarul Consiliului. Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
               În fiecare şedinţă, Consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care va semna deciziile consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.
Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
 • conduce şedinţele Consiliului;
 • supune votului consilierilor proiectele de decizii şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea numărului de voturi „pro”, „contra” şi „abţinut”;
 • semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă însuşi a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
 • asigură menţinerea ordinii şi respectarea procedurii tehnice de desfăşurare a şedinţelor.
 • Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament.
          În cazul, în care, pe parcursul şedinţei Consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu-şi poate îndeplini în continuare atribuţiile, Consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt consemnat în procesul-verbal al acesteia. In acest caz, procesul-verbal şi toate deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.  Secretarul   Consiliului  participă în  mod  obligatoriu  la  şedinţele Consiliului, fără drept de vot.
              Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la şedinţele Consiliului, pe lângă cele prevăzute de Legea privind administraţia publică locală:
 • asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din  numărul   consilierilor  aleşi, organizează îndeplinirea  şi   altor  acţiuni procedurale necesare înştiinţării consilierilor şi convocării Consiliului;
 • asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
 • face  apelul   nominal   şi   ţine   evidenţa  participării   la  şedinţe   a consilierilor;
 • numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor când consiliul a creat comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;
 • informează, în caz de necesitate, preşedintele   şedinţei despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei decizii concrete a Consiliului;
 • asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează toate materialele legate de fiecare chestiune propusă în ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 • supraveghează ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi care cad sub incidenţa articolului 21 din Legea privind administraţia publică locală, îl informează pe preşedintele şedinţei despre asemenea situaţii şi face cunoscute consecinţele prevăzute de lege în atare cazuri;
 • contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile Consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie şi eliberarea secretarului consiliului;
 • acordă consilierilor şi membrilor comisiilor de specialitate asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliu.
 • semnează invitaţiile adresate consilierilor pentru participare la şedinţele consiliului.
 • Secretarul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul Regulament, însărcinări date de Consiliu şi preşedintele raionului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului.
CAPITOLUL II .Desfăşurarea şedinţelor
              Ordinea de zi a şedinţei Consiliului cuprinde numărul de ordine al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului  (coraportorului).
             Înştiinţarea şi proiectele de decizii privind convocarea şedinţei, ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei se înmânează consilierilor cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţele ordinare, iar în cazul şedinţelor extraordinare – cu cel puţin 2 zile.
               Ordinea de zi a şedinţei Consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale respective prin intermediul mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.
                Proiectul   ordinii   de   zi a şedinţei se întocmeşte   la propunerea preşedintelui raionului, consilierilor, care au cerut convocarea Consiliului, în condiţiile art. 45 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, şi se supune aprobării Consiliului la începutul şedinţei.
              Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările Consiliului şi să-şi înregistreze prezenţa în registrul de evidenţă completat de către secretarul Consiliului.
               Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre lipsa sa şi motivele acesteia secretarului Consiliului. Secretarul e obligat  să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind lipsa consilierului. Consilierul primeşte o indemnizaţie unică în mărime de 300 lei pentru fiecare zi de şedinţă.
              Dezbaterea problemelor se face în strictă conformitate cu ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi  și a proiectului de decizie. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.
         Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii, în acest scop, el poate propune Consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului când Consiliul la începutul şedinţei a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei Consiliului.
           În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvântul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvânt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
          Preşedintele şedinţei va permite oricând consilierilor să răspundă într-o problemă de ordin personal sau referitoare la regulament. Preşedintele  şedinţei  poate  propune  încheierea  dezbaterii   unor probleme puse în discuţia Consiliului. Propunerea de încheiere   a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
                 Se interzice proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile, fiind în drept:
 • să cheme la ordine;
 • să retragă cuvântul;
 • să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei şi ale prezentului Regulament, Consiliul poate decide,

cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea sancţiunilor ce ţin de competenţa sa:

 • avertisment;
 • eliminarea din sala de şedinţe.
Şedinţele Consiliului se desfăşoară în limba română.
CAPITOLUL III. Elaborarea proiectelor de decizii
          Dreptul la iniţiativă pentru elaborarea proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor şi preşedintelui raionului.
          Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul Consiliului    şi personalul de specialitate din aparatul preşedintelui vor acorda sprijin şi asistenţa tehnică de specialitate. Proiectele de decizii se prezintă în limba română. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de preşedintele raionului sau de consilieri, consemnându-se titlul şi  iniţiatorul  lor şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi a depune amendamente.
             Proiectele de decizii şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului, precum şi, în caz de necesitate, compartimentelor de specialitate  ale  serviciilor publice  descentralizate,  în vederea întocmirii  unui  raport, informaţii sau aviz de specialitate.
         O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se va preciza şi data depunerii raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie trimise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului. Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, până la înscrierea acestora în ordinea de zi.
              După examinarea proiectului de decizie sau a propunerii, comisia de specialitate a Consiliului şi compartimentul de specialitate al serviciilor publice descentralizate, întocmesc un raport sau aviz cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.
Rapoartele, avizele se transmit secretarului Consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către consilieri, cel târziu până la şedinţa consiliului.
CAPITOLUL IV. Procedura de vot
            Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mâinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal. Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.
            Votarea  prin  apel  nominal  se  desfăşoară  în  modul  următor: preşedintele şedinţei explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru”, “contra” şi „abţinere”. Secretarul Consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru”, “contra” sau „abţinut”, în funcţie de opţiunea sa, Pentru exercitarea votului în mod secret se folosesc buletinele de vot.
                Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi cuvintele “pentru”, “contra” şi „abţinere”. Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte, decât cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere un alt număr de voturi. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
               Proiectele de decizii sau propunerile respinse de Consiliu nu pot fi resupuse dezbaterii acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.
CAPITOLUL V. Procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor
             Mandatul unui consilier este ridicat înainte de termen numai prin decizia Consiliului raional, în condiţiile art. 24 din Legea privind administraţia publică locală şi art. 5 din Legea privind statutul alesului local. Consilierul, ce se află în cazuri de incompatibilitate va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile, potrivit prevederilor art. 8 din Legea despre statutul alesului local, Legii privind administrația publică locală.
         În cazul în care un consilier nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii, Consiliul, la şedinţa imediat următoare va decide ridicarea mandatului acestuia. În cazul în care un mandat de consilier aparţinând unui partid devine vacant înainte de termen, acest mandat se atribuie unuia din candidaţii supleanţi ai formaţiunii respective în ordinea includerii acestora în lista de candidaţi la alegeri, confirmată prin hotărârea instanţei de judecată. Candidatul supleant poate refuza mandatul de consilier, depunând o declaraţie la Comisia Electorală Centrală.
              În cazul în care devine vacant mandatul de consilier deţinut de un consilier independent, vacanţa se completează prin restabilirea şirului descrescător, excluzându-se numărul ce aparţine candidatului respectiv şi incluzându-se numărul următor din şir. Mandatele de consilier, se atribuie candidaţilor supleanţi numai de către Comisia Electorală Centrală.
CAPITOLUL VI. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor
              Consilierii  pot   adresa întrebări,   în   scris   sau  oral,  preşedintelui, vicepreşedinţilor   raionului     şi secretarului Consiliului, şefilor serviciilor publice, precum şi persoanelor invitate la şedinţa Consiliului. Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a Consiliului.
                 Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, până la următoarea şedinţă a Consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării. Consilierii pot solicita informaţiile necesare,   iar serviciul sau instituţia publică locală vizate sînt obligate să i le furnizeze în termen de cel mult două săptămâni, dacă legea nu prevede un alt termen. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
             Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.