Funcţii vacante

APROB:

_____________________

Antolie DIMITRIU

Preşedintele raionului Ialoveni

„_____”_______________2017

 

 

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 • Auditor intern din cadrul Aparatului preşedintelui raionului

 

Scopul general al funcţiei: Efectuarea activităţii de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern ale entităţii audiate.

 

Sarcinile de bază:

 1. Realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 2. Aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de compenenţă în baza instrucţiunilor primite de la preşedintele raionului;
 3. Documentează contestaţiile de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI;
 4. Participă la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern;
 5. Participă în procesul de urmărire a implimentării recomandărilor de audit;
 6. Informează sistematic preşedintele raionului despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare;
 • 1 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 22 august 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

 

Bibliografia concursului :

 

 • pentru ocuparea funcţiei publice vacante
 • auditor intern din cadrul Aparatului preşedintelui raionului

 

  • Constituţia Republicii Moldova,
  • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 cu privire la controlul financiar public intern;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr.105 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul bugetar.
 • Legea nr.61 din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 12 octombrie 2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de audit intern.

APROB:

_____________________

Antolie DIMITRIU

Preşedintele raionului Ialoveni

„_____”_______________2017

 

 

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 • Şef, Direcţie Administraţie Publică (pe termen determinat)

Scopul general al funcţiei: Colaborarea cu autoriţăţile administraţiei publice locale de nivelul I, subdiviziunile din subordinea Consiliului raional, Serviciile Publice Desconcentrate şi Descentralizate ale raionului, alte instituţii şi organizaţii pentru soluţionarea problemelor de interes comun.

 

Sarcinile de bază:

 1. Coordonează activitatea administraţiei publice de nivelul I şi II;

2.Coordonează instituirea cadrelor cu funcţii publice în managementul administraţiei publice;

3.Coordonează activitatea Consiliului raional cu organele publice centrale cu referire la activitatea administraţiei publice;

4.Este responsabil de coordonarea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului raional, precum şi subdiviziunilor acestuia, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;

 1. Este direct responsabil de activitatea subdiviziunilor conduse;
 2. Raportează direct preşedintelui raionului/suplinitorului atribuţiilor Preşedintelui raionului;
 3. Coordonează activităţile de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare pentru exercitarea prerogativelor de putere publică;
 4. Este responsabil de coordonarea activităţii şi funcţionalităţii paginii web a Consiliului raional, precum şi de plasarea informaţiei pentru mediatizare.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare;
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne – engleza – nivelul C1/C2 (utilizator experimentat);

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 22 august 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

 

Bibliografia concursului :

 

 • pentru ocuparea funcţiei publice vacante
 • Şef Direcţie administraţie publică ( pe termen determinat)

 

  • Constituţia Republicii Moldova,
  • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice.

APROB:

_____________________

Antolie DIMITRIU

Preşedintele raionului Ialoveni

„_____”_______________2017

 

 

 

 

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist principal, Secţia agricultură din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

Scopul general al funcţiei: Promovarea şi realizarea politicilor publice a MAIA în sectorul agroindustrial a raionului, protecţia şi îmbunătăţirea fertilităţii solului, utilizarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, planificarea creşterii producţiei vegetale din ramura fitotehniei, încadrarea tuturor suprafeţelor de trenuri arabile în procesul de producere şi consolidarea lor.

 

Sarcinile de bază:

 1. Gestionarea şi organizarea activităţii sectorului agroalimentar din raion, realizarea politicilor MAIA în domeniu;
 2. Planificarea activităţii direcţiei, coordonarea acţiunilor cu subdiviziunile Ministerului de resort, serviciilor desconcentrate din teritoriu;
 3. Elaborarea deciziilor luate referitor la sectorul agroalimentar;
 4. Asigurarea protecţiei agricultorilor ca proprietari de resurse funciare;
 5. Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice, tehnologice şi juridice producătorilor agricoli.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul agriculturii;
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 22 august 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

 

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

Bibliografia concursului :

 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist principal, Secţia agricultură din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

 • Constituţia Republicii Moldova,
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 828-XVII din 25 decembrie 1991 privind adoptarea Codului funciar al RM;
 • Legea nr. 198-XV din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură;
 • Legea nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare;
 • Hotarîrea Guvernului nr. 152 din 26 februarie 2013 cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a propducătorilor agricoli pentru anul 2013.

APROB:

_____________________

Antolie DIMITRIU

Preşedintele raionului Ialoveni

„_____”_______________2017

 

 

 

 

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist principal, Secţie economie din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

Scopul general al funcţiei: Iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea procedurile de achiziţie publică, conform prevederilor Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice şi Hotărîrilor de Guvern conexe.

 

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea sarcinelor de complexitate înaltă, interdependente, în implimentarea/ coordonarea politicilor în domeniul achiziţiilor publice;
 2. Asigurarea eficientă a achiziţiilor publice;
 3. Organizarea licitaţiilor pentru achiziţionarea marfurilor, a prestărilor de servicii;
 4. Asigurarea participării la licitaţie a furnizorilor în scopul dezvoltării concurenţei;
 5. Asigurarea respectării legislaţiei referitor la achiziţiile publice.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul economiei şi /sau studii juridice;
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 22 august 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

 

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

Bibliografia concursului :

 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist principal, Secţie economie din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

 • Constituţia Republicii Moldova,
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privind achiziţiile publice de lucrări;
 • Legea nr. 131 din 03 07 2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr.81–XV din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.

APROB:

_____________________

Antolie DIMITRIU

Preşedintele raionului Ialoveni

„_____”_______________2017

 

 

 

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 • Specialist superior, Secţia construcţii gospodărie comunală şi drumuri (pe termen determinat)

 

Scopul general al funcţiei: Implimentarea şi dirijarea în raion a politicii în domeniul construcţiilor, infrastructurii drumurilor şi gospodăriei comunale, promovate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriul, Consiliul raional.

 

Sarcinile de bază:

1.Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul politicilor construcţiilor;

2.Aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul construcţiiilor, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate şi manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul construcţiilor;

3.dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentară;

4.Monitorizează şi oriemtează executarea lucrărilor de construcţii în edificiile bugetare;

5.Asiguură aplicarea prevederilor actelor legislative referitor la construcţii şi acordă ajutor subdiviziunilor, primăriilor, organizaţiilor, în probleme ce ţin de construcţii.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul infrastructurii, gospodărie comunale, construcţiilor;

6 luni de experienţă profesională în domeniu;

 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

 Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de  22 august 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

 

Bibliografia concursului :

 

 • pentru ocuparea funcţiei publice vacante
 • Specialist superior, Secţia construcţii gospodărie comunală şi drumuri (pe termen determinat)

 

  • Constituţia Republicii Moldova,
  • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
 • Hotărîrea guvernului nr.163 din 09.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajerilor;
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.

APROB:

_____________________

Antolie DIMITRIU

Preşedintele raionului Ialoveni

„_____”_______________2017

 

 

 

 

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist, Serviciul relaţii funciare şi cadastru din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe întreg teritoriu, indiferenr de forma organizaţională- juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

 

Sarcinile de bază:

1.  Implementarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;

2. Implementarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar;

3. Implementarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor;

3. Implementarea procedurilor de ţinere a monitoringului funciar;

 1. Implementarea procedurilor de promovare a Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul cadastrului;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 22 august 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

 

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

Bibliografia concursului :

 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist, Serviciul relaţii funciare şi cadastru din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

 • Constituţia Republicii Moldova,
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 828-XVII din 25 decembrie 1991 privind adoptarea Codului funciar al RM;
 • Legea nr.1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile

 

APROB:

_____________________

Antolie DIMITRIU

Preşedintele raionului Ialoveni

„_____”_______________2017

 

 

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 • Specialist ( în probleme de contabilitate) Aparatului preşedintelui raionului (pe termen determinat)

 

Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei contabile a executării devizelor de cheltuieli, bugetare şi a devizelor financiare ale mijloacelor special şi asigurarea corectă a evidenţei contabile.

 

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea sarcinilor de complexitate scăzută, în domeniul implimentării politicilor de contabilitate bugetară,
 2. Primirea şi repartizarea mijloacelor băneşti;
 3. Asigurarea pregătirii şi sistematizării documentelor contabile şi predarea lor în arhivă;
 4. Asigurarea funcţionării aparatului, secţiilor, direcţiilor prin încheierea unor contracte;
 5. Asigurarea studierii sistematice şi aplicarea în practică a prevederilor regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice referitor la evidenţa contabilă.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul contabilităţii, economiei;
 • 1 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 22 august 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4  sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

 

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

 

Bibliografia concursului :

 

 • pentru ocuparea funcţiei publice vacante
 • Specialist ( în probleme de contabilitate) Aparatului preşedintelui raionului (pe termen determinat)

 

  • Constituţia Republicii Moldova,
  • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr, 397 din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2007

 

APROB:

_____________________

Antolie DIMITRIU

Preşedintele raionului Ialoveni

„_____”_______________2017

 

 

 

 

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist, Secţia agricultură din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

Scopul general al funcţiei: Creşterea productivităţii a produselor agricole, prin promovarea şi realizarea politicilor publice a MAIA în sectorul agroindustrial, în rezultatul modernizării şi înfiinţării plantaţiilor multianuale.

 

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea sarcinilor în procesul de prelucrare şi distribuire a producţiei vegetale;
 2. Aplicarea asistenţei metodologice în amplasarea corectă a culturilor de cîmp şi legume;
 3. Aplicarea ajutorului la proiectarea şi înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole agenţilor economici din teritoriul primăriilor.
 4. Contribuie la promovarea şi implimentarea, monitorizarea şi raportarea politicilor publice în domeniul agrar, elaborate de Guvernul RM, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi/sau alte autorităţi.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul agriculturii;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 22 august 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

 

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

Bibliografia concursului :

 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist, Secţia agricultură din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

 • Constituţia Republicii Moldova,
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 828-XVII din 25 decembrie 1991 privind adoptarea Codului funciar al RM;
 • Legea nr. 198-XV din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură;
 • Legea nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare;
 • Hotarîrea Guvernului nr. 152 din 26 februarie 2013 cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a propducătorilor agricoli pentru anul 2013.
 • Legea nr. 243 din 08iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.

APROB:

_____________________

Antolie DIMITRIU

Preşedintele raionului Ialoveni

„_____”_______________2017

 

 

 

 

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist, Secţie economie din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

Scopul general al funcţiei:  Acordarea asistenţei informaţionale, metodice şi tehnologice antreprenorilor din raion cît şi atragerea investiţilor.

 

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea sarcinelor de complexitate înaltă, interdependente, în implimentarea/ coordonarea politicilor în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii;

2.Coordonarea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile administraţiei publice şi ONG-urile din ţară şi de peste hotare de atragere a investiţiilor;

 1. Elaborarea planului de strategii în sectorul IMM pe termen mediu şi lung:
 2. Înaintarea propunerilor pentru activitatea Secţiei economie, pregătirea rapoartelor pe segmentul IMM;
 3. Avizarea propunerilor de completare a cadrului normativ cu privire la activitatea antreprenorială şi asigurarea asistenţei tehnice şi financiare din partea statatului sau donatorilor prin intermediul proiectelor şi programelor.

 

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul economiei;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 22 august 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

 

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

Bibliografia concursului :

 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist, Secţie economie din cadrul Direcţiei economie, agricultură şi cadastru;

 

 • Constituţia Republicii Moldova,
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 845 –XII din 03 ianuarie1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Legea nr. 206-XVI din 07 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 cu privire la înregistratrea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • Legea nr.81 –XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.