Concurs

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist, Secția agricultură din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

 

Scopul general al funcţiei: Creșterea productivității a produselor agricole, prin promovarea și realizarea politicilor publice a MAIA în sectorul agroindustrial, în rezultatul modernizării și înființării plantațiilor multianuale.

 

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea sarcinilor în procesul de prelucrare și distribuire a producției vegetale;
 2. Aplicarea asistenței metodologice în amplasarea corectă a culturilor de cîmp și legume;
 3. Aplicarea ajutorului la proiectarea și înființarea plantațiilor pomicole și viticole agenților economici din teritoriul primăriilor.
 4. Contribuie la promovarea și implimentarea, monitorizarea și raportarea politicilor publice în domeniul agrar, elaborate de Guvernul RM, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și/sau alte autorități.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul agriculturii;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 26 ianuarie 2018 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

 

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

 

 

 

Bibliografia concursului :

 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist, Secția agricultură din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

 

 • Constituţia Republicii Moldova,
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 828-XVII din 25 decembrie 1991 privind adoptarea Codului funciar al RM;
 • Legea nr. 198-XV din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură;
 • Legea nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare;
 • Hotarîrea Guvernului nr. 152 din 26 februarie 2013 cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a propducătorilor agricoli pentru anul 2013.
 • Legea nr. 243 din 08iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură.