Concurs

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist principal, Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

 

Scopul general al funcţiei: Inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurile de achiziție publică, conform prevederilor Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și Hotărîrilor de Guvern conexe.

 

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea sarcinelor de complexitate înaltă, interdependente, în implimentarea/ coordonarea politicilor în domeniul achizițiilor publice;
 2. Asigurarea eficientă a achizițiilor publice;
 3. Organizarea licitațiilor pentru achiziționarea marfurilor, a prestărilor de servicii;
 4. Asigurarea participării la licitație a furnizorilor în scopul dezvoltării concurenței;
 5. Asigurarea respectării legislației referitor la achizițiile publice.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul economiei și /sau studii juridice;
 • 1 an de experiență profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 26 ianuarie 2018 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

 

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

Bibliografia concursului :

 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– Specialist principal, Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

 

 • Constituţia Republicii Moldova,
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privind achiziţiile publice de lucrări;
 • Legea nr. 131 din 03 07 2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr.81–XV din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.