Concurs

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere vacante

– șef Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

 

Scopul general al funcţiei: Realizarea în teritoriul raionului a politicii de stat în domeniul economiei.

 

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea proiectelor de decizii cu privire la dezvoltarea social-economică a raionului;
 2. Asigurarea executării actelor legislative și normative din domeniul economiei;
 3. Consultarea APL de nivelul I și II, societății civile, oameni de afaceri și comunităților în ansamblu pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea durabilă locală;
 4. Organizarea și coordonarea activității de elaborare a programelor de perspectivă ale dezvoltării socio-economice a raionului;
 5. Reprezentarea intereselor CRI, în raporturile economice cu persoanene fizice sau juridice de drept public sau privat, din tară și străinătate, în limita competențelor stabilite.

6.Asigurarea, petrecerea, desfășurarea procesului de achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniul economiei;
 • 2 ani de experiență profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 26 ianuarie 2018 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

 

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

Bibliografia concursului :

 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

– șef Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

 

 • Constituţia Republicii Moldova,
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 845 –XII din 03 ianuarie1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 • Legea nr. 206-XVI din 07 iulie 2006 privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;
 • Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 cu privire la înregistratrea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privind achiziţiile publice de lucrări;
 • Legea nr. 131 din 03 07 2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr.81 –XV din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.