Concurs

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 • Șef, Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

Scopul general al funcţiei: Implimentare și dirijarea în raion a policticilor sociale promovate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Raional. 

 

Sarcinile de bază:

 1. Asigură activitatea unei direcții;
 2. Asigură activitatea Fondului Local de Susținere Socială a Populației;
 3. Controlul asupra executării bugetului Fondului Local de Susținere Socială a Populației;
 4. Asigurarea îndeplinirii a directivelor, ordinelor MinisterulSănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 5. Monitorizarea evaluării performanțelor profesionale a funcționarilor publici.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie..

Condiţii specifice

 • Studii superioare în domeniu;
 • 3 ani de experiență profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj.

 

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 26 ianuarie 2018 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

 

Bibliografia concursului :

 

 • pentru ocuparea funcţiei publice vacante
 • Șef, Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

 

– Constituţia Republicii Moldova;

– Codul Familiei al Republicii Moldova;

– Codul Muncii al Republicii Moldova;

– Codul Civil al Republicii Moldova;

– Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova;

– Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

– Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

– Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

– Legea nr.547-XV asistenţei sociale;

– Legea nr.827-XIV Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei;

– Legea nr. 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social;

– Legea nr.133-XVI din 13.06.2008, cu privire la ajutorul social;

– Legea nr.129 din 08.06.2012, privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale;

– Legea nr. 60-XIX din 30 martie 2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;

– Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale;

– Legea 99 din 26.05.2010 privind regimul juridic al adopţiei;

– Legea 140 din. 14.06.2013, privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.