Concurs

ANUNŢ
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante, psiholog –în cadrul Centrului Asistenţei Socială a Familiei – 1(una) unitate, asistent social comunitar în cadrul serviciului Asistenţă socială comunitară –4,5 unități ( s. Malcoci – 1 unitate, s. Văsieni – 1 unitate, s. Mileştii Mici-1 unitate, s. Costeşti- 1 unitate, s. Răzeni – 0,5 unități), Asistent social în cadrul Asistenţei Sociale parentală profesionistă-1 (unu) unitate or.Ialoveni, Logoped- Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei în cadrul Echipei Mobile (0.5 unităţi) or.Ialoveni, Director Casa comunitară or.Ialoveni – 1 (unu) unitate, Director Casa comunitară-Hansca-1(unu) unitate.

Începând cu data de 09.01.2018.
I. Persoanele interesate pot depune personal sau prin poştă Dosarul de concurs.
1. Formular de participare completat.
2. Copia buletinului de identitate.
3. Copia diplomelor de studii.
4. Copia carnetului de muncă.
5. Cazier judiciar.
6. Forma medicală.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs 31 ianuarie 2018, ora 17-00.
Persoană de contact: Svetlana DOGOT, telefon 0-268-27320
– Adresa poştală, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, etajul 1, biroul 109,110.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele în original pentru a verifica veridicitatea lor.
– Certificatul medical şi cazierul juridic pot fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
II. Cerinţe specifice:
1. Diplomă universitară în asistenţă socială sau în ştiinţe socio-umane / studii medii speciale în domeniul asistenţei sociale / studii în baza cursului de instruire iniţială în asistenţa socială.
2. Preferabil 2 ani de experienţă în sistemul protecţiei sociale ori experienţă relevantă în domeniul socio- uman (educaţie, drept, sănătate, etc.).
3. Cunoaşterea politicilor și legislaţiei în domeniul protecției familiei și copilului.

III. Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată,
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 1. Scopul general al funcţiei:
  Asistentul social comunitar este specialistul care oferă ajutorul necesar persoanelor şi grupurilor în dificultate, şi în caz de necesitate referă cazurile complexe spre alţi specialişti, servicii şi instituţii care prestează servicii sociale specializate pentru a depăşi perioada dificilă, a rezolva problema sau a obţine un sprijin adecvat.
  V. Atribuții de bază:
 2. asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa și protecția socială a persoanelor la nivel de comunitate;
  2. identifică şi evaluează situaţia beneficiarului şi a familiei lui, deplasându-se în teren în cadrul vizitelor la domiciliu;
  3. formulează problemele cu care se confruntă beneficiarul într-o anumită perioadă de timp, în anumite circumstanţe socio-economice şi stabileşte modalităţile de suport;
  4. elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi familiei lui, îndeplinește atribuțiile managerului de caz;
  5. identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;
  6. facilitează activitatea grupurilor de suport reciproc;
  7. prestează servicii sociale primare;
  8. propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
  9. evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente şi/sau iniţiază crearea de servicii sociale noi;
  10. mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;