Concurs

A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 • Auditor intern din cadrul Aparatului președintelui raionului

 

Scopul general al funcţiei: Efectuarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și control intern ale entității audiate.

 

Sarcinile de bază:

 1. Realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării și organizării activității de audit, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 2. Aplică metode, tehnici și proceduri adecvate domeniului de compenență în baza instrucțiunilor primite de la președintele raionului;
 3. Documentează contestațiile de audit cu exactitate și în mod concis în dosarele curente și permanente de audit în conformitate cu SNAI;
 4. Participă la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern;
 5. Participă în procesul de urmărire a implimentării recomandărilor de audit;
 6. Informează sistematic președintele raionului despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare;
 • 1 ani de experiență profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 26 ianuarie 2018 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 sau prin e-mail la adresa: ialoveniconsiliu@gmail.com

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

 

Bibliografia concursului :

 

 • pentru ocuparea funcţiei publice vacante
 • auditor intern din cadrul Aparatului președintelui raionului

 

  • Constituţia Republicii Moldova,
  • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 cu privire la controlul financiar public intern;
 • Ordinul Ministerului finanțelor nr.105 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul bugetar.
 • Legea nr.61 din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.
 • Ordinul Ministerului finanțelor nr. 113 din 12 octombrie 2012 privind aprobarea Standardelor naționale de audit intern.