Comunicat informativ

COMUNICAT INFORMATIV

 

Convocată prin dispoziție semnată de domnul Anatolie Dimitriu, președintele raionului, în data de 3 august curent a avut loc  o ședință (extraodrinară) a Consiliului raional Ialoveni, la care au participat 27 din cei 35 de aleși raionali și care a fost prezidată de consilierul Tudor Iasicinschi.

În agenda ședinței au fost incluse 8 subiecte, toate trecute, potrivit legislației în vigoare, prin ”sita”  comisiilor  consultative-de specialitate. Primul proiect  (Cu privire la aprobarea modificărilor operate în unele decizii ale Consiliului raional) a  fost perfectat în temeiul mai multor demersuri și notificări de la diferite instanțe, precum și în baza unor remanieri de cadre ce au avut loc în ultimul  timp în unele servicii și comisii raionale.

Subiectul sl doilea (Cu privire la  acordarea de împuternicir președintelui raionului) e motivat de faptul că că în ultimul timp au apărut mai multe modificări privind finanțarea de către  Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a locuințelor sociale. Dar nici bugetul raional nu poate suporta  niște cheltuieli exagerate… Iată de ce este necesar a  modifica în mod esential  contractele semnate  în anul 2014 cu Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II.

Subiectul al treilea  vine drept urmare a unor înțelegeri verbale cu administraâția județului Arad , România, care și-a exprimat dorința și disponibilitatea sinceră de a avea un Acord de cooperare cu raionul nostru.

Subiectul 4 vine să realizeze prevederile Hotărârii Guvernului RM, nr.1468 din 30 decembrie 2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale.

Cât privește problema  inclusă în Agenda ședinței sub nr.5 putem afirma, că e un prim rod al colaborării noastre cu județul Ilfov, care e predispus reralmente să contribuie la  implementarea celor mai avansate tehnologii IT în instituțiile educaționale din raion.

Subiectele 6 și 7 sunt reacții la niște situații de moment din domeniile financiar și cadastral.

Problema  8  a apărut în urma inițiativei câtirva consiglieri raionali, care doresc  sincer să eficientizeze activitatea comisiilor de specialitate…

Nicolae MEREACRE,

                                                                           Secretarul Consiliului raional

 

P.S. În cele ce urmează propunem atenției dumneavoastră documentele aprobate prin votul unanim al consilierilor prezenți la ședință.

03/01:Cu privire la aprobarea modificărilor operate in unele decizii ale Consiliului raional

 

DECIZIE

Examinând documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,Consiliul raional Ialoveni DECIDE operarea de modificări în unele decizii proprii, după cum urmează:

 1. În p.1 al Deciziei nr.02-03 din 15 iulie 2015 (Cu privire la confirmarea componenței comisiei de concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante ), cu modificările ulterioare, textul ”Popescu Lilian” se substituie cu textul ”Melenciuc Anatolie”, textul ”Istratiev Victor”  se substituie cu textul ”Țurcanu Valeriu”.
 2. În p.1 al Deciziei nr.02-06 din 15 iulie 2015 (Cu privire la confirmarea componenței Comisiei raionale pentru ajutoarele umanitare), cu modificările ulterioare, textul ”GRIGORIȚA Tudor” se substituie cu textul ”Mereacre Oleg”,

textul  ”RUSU Andrian” se substituie cu textul  ”Ionaș Ion”, textul  ”ISTRATIEV Victor” se substituie cu textul ”Turculeț Chiril”.

3.În p.1 al Deciziei nr.04-09 din 28 mai 2015 (Componența Comisiei raionale pentru selectarea persoanelor, care solicită indemnizaţii unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni), cu modificările ulterioare, textul ”Grigoriță Tudor” se substituie cu textul ”Mereacre Oleg”, textul ”Istratiev Victor” se substituie cu textul  ”Turculeț Chiril”.

 1. În p.1 al Deciziei 03-20 din 21 septembrie 2016 (Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile pentru implementarea contractelor de Parteneriat Public Privat) textul ”Igor Călugăreanu,șef Secție economie din cadrul Direcției Economie, Agricultură și Cadastru” se substituie cu textul ”Igor Condrea, șef Direcție Economie, Agricultură și Cadastru”.

5.În Anexa 1 la Decizia nr.04-09 din 27 noiembrie 2008  (Componența nominală a Consiliului raional pentru securitatea circulaţiei rutiere), cu modificările ulterioare, textul ”Tozlovanu Sorin” se substituie cu textul ”Gavrilan Mihail”.

 1. Anexa 2 la Decizia Consiliului raional, nr. 05-04 din 22 decembrie 2016 (Sinteza veniturilor bugetului raional 2017) se suplimentează cu o nouă poziție: ”Donații externe – 144122 – 136,0

7.Anexa 3 (”Resursele și cheltuielile bugetului raional… 2017”) a Deciziei, nr.05/04 din 22 decembrie 2016, la poziția ”Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare ” (Capitolul VII. Învățământ) cifra 336,3 se substituie cu cifra 472,3”.

8.Suma de 400,0 mii lei prevăzută în Bugetul Aparatului președintelui raionului în scopul amenajării teritoriului pentru anul 2017, aprobat prin Decizia  05/04 din 22 decembrie 2016, se diminuează cu 82,0 mii lei, dintre care : 32,0 mii lei se direcționează  pentru achiziționarea serviciilor prestate de autor la Proiectul ”Apeduct magistral (etapa II) de la punctul  de conectare din s. Sociteni spre satele Bardar, Ruseștii Vechi” ;  iar 50 mii lei – pentru finanțarea unor lucrări efectuate la Centrul expozițional-muzeu din orașul Ialoveni.

9.În p.1 al Deciziei  nr.01-20 din 02 martie 2017 (Cu privire la confirmarea componentei comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a adulților aflați în dificultate) textul ” TÂRGOALĂ Maria, șef, Direcția  Asistență Socială” se substituie cu textul ”Mereacre Oleg, vicepreședinte al raionului”, textul ”COVALI Andrei, primarul satului Nimoreni” se substituie cu textul ”Târgoală Maria, șef, Direcția  Asistență Socială”.

 1. În componența Comisiei de licitație, constituită prin decizia Consiliului raional, nr. 04-09 din 26 noiembrie 2015, textul ”Podubnîi Viorica” se substituie cu textul ”Chira Mariana”, textul  ”Grigoriță Tudor” se substituie cu textul ”Mereacre Oleg”, textul ”Istratiev Victor” se substituie cu textul  ”Turculeț  Chiril”.
 2. În temeiul Notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT 4-1140 din 23 iunie 2017, se abrogă punctele 5,6, 9 și 10 din Anexa la Decizia  nr. 02-15 din 18 mai 2017 ”Cu privire la lista spațiilor libere  din încăperile IMP Spitalul raional Ialoveni”.

__________________________________________________

03/02:Cu privire la acordarea de împuterniciri președintelui raionului

DECIZIE

Consiliul raional,

Având în vedere:

-Prevederile art. 43 și 53 ale Legii privind adminisrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006;

– Decizia Consiliului raional Ialoveni, nr. 02-10 din 17 mai 2012 ”Cu privire la participarea în implementarea Proiectului de construcție a locuințelor socliale”;

– Decizia Consiliului raional Ialoveni, nr. 04-01 din 26 august 2014 ”Cu privire la acordarea de împuterniciri președintelui raionului”;

și în legătură cu modificarea contribuției Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea Proiectului „Finalizarea construcției complexului locativ format din 3 blocuri cu 216 apartamente”,

DECIDE:

 1. 1. Se împuternicește președintele raionului:

1.1.Să semneze Acordul adițional privind modificarea Acordului de cooperare din 01 octombrie 2014 dintre Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II și Consiliul raional Ialoveni, cu următoarele clauze:

– La art. 2, pct. 1 al Acordului, cifrele „49,48%” și „2 649 357,00 euro” se substituie cu cifrele „13,63%” și „671 074,00 euro”. De asemenea cifrele „50,52” și „2 705 250,00 euro” se substituie cu cifrele „86,37%” și „4 252 898,57 euro”.

– La art. 2 pct. 4 al Acordului, cifra „2 649 357,00 euro” se substituie cu cifra „671 074,00 euro”.

1.2. Să semneze, în numele Consiliului raional, acordul adițional privind modificarea contractului de colaborare și investiții comune, nr.03T/2014 din 04.09.2014, încheiat cu partenerul privat, care va conține următoarele clauze esențiale:

– Participantul nr.1, Consiliul raional Ialoveni, dispune de contribuția referitor la finalizarea obiectului-complex locativ cu 3 (trei) blocuri, ce cuprinde 216 (două sute șaisprezece) apartamente, amplasat pe un teren cu suprafața de 0,7526 (zero virgulă șapte mii cinci sute douăzeci și șase) ha, cu numărul cadastral 5501203.633, în orașul Ialoveni, str.Timișoara, nr.8, în sumă de 19 822 362 (nouăsprezece milioane opt sute douăzeci și două mii trei sute șaizeci și doi) lei, ceea ce constituie, la cursul Băncii Naționale a Moldovei, 940 482 (nouă sute patruzeci mii patru sute optzeci și doi) Euro;

– Cota ce revine Participantului nr.1 -Consiliul raional Ialoveni- din Patrimoniul Comun, la înregistrarea bunului viitor și darea în exploatare a complexului locativ construit, reprezintă încăperile locative, cu suprafața totală de 1 891,0 (una mie opt sute nouăzeci și unu) m.p.

 1. Subpunctul 1.2.1. din Decizia nr.04-01 din 26 august 2014 ”Cu privire la acordarea de împuterniciri președintelui raionului” se abrogă.

 

_____________________________________

03/03:Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare  între raionul Ialoveni și județul Arad, România

 

DECIZIE

Consiliul raional,

Având în vedere,

-Prevederile art. 43, alin.1, lit. (t), al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

-Adresa  Consiliului Județean Arad, nr.10158 din 16 iunie 2017;

-Avizul pozitiv al Comisiei de specialitate a Consiliului raional (Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică) din 03 august 2017,

DECIDE:

 1. Se aprobă Textul Acordului de Cooperare între raionul Ialoveni și județul Arad (România), inclus în Anexă, care face parte integrantă din prezenta decizie.
 2. Domnul Anatolie Dimitriu, președintele raionului Ialoveni, se împuternicește să semneze Acordul nominalizat.

3.Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către Aparatul președintelui raionului.

 1. Domnul Nicolae Mereacre, secretarul raionului Ialoveni, va asigura aducerea la cunoștință publică a prezentei decizii prin intermediul mass-media.

5.Prezenta decizie se comunică administrației județului Arad (România).

 

Anexă

La Decizia Consiliului raional Ialoveni,

Nr.03-03 din 03 august 2017

ACORD DE COOPERARE

Între Raionul Ialoveni din Republica Moldova şi Judeţul Arad din România

 

 

Raionul Ialoveni din Republica Moldova şi Judeţul Arad din România, denumite în continuare „Părţi”,

 • Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii.
 • Dorind sprijinirea, în baza principiilor egalităţii şi reciprocităţii, potrivit atribuţiilor de care dispun în conformitate cu legislaţiile în vigoare în cele două state, a relaţiilor de prietenie şi colaborare între locuitorii celor două unităţi administrativ-teritoriale.
 • Urmărind promovarea schimburilor de bune practici şi experienţe în vederea încheierii unor proiecte comune de dezvoltare economică şi socială în beneficiul comunităţilor pe care le reprezintă.

Au convenit următoarele:

Art. 1 Autorităţile locale recunosc importanţa şi rolul cooperării transfrontaliere şi regionale în dezvoltarea bunelor practici între departamentele specializate şi instituţiile subordonate autorităţile locale, agenţi economici, sectorul asociativ, locuitorii judeţului Arad şi ai raionului Ialoveni, şi sunt de acord să dezvolte o cooperare durabilă prin semnarea Acordului de Cooperare între cele două.

Art. 2 Părţile sunt de acord să întreprindă măsuri necesare pentru a promova relaţiile de colaborare dintre administraţiile publice locale din judeţul Arad şi raionul Ialoveni.

Art. 3 Acţiunile de colaborare care vor fi puse în practică se vor desfăşura în conformitate cu competenţele celor două Părţi şi se vor referi în special la:

 • Schimburi de experienţă în domeniul dezvoltării locale şi a bunelor practici pentru o activitate eficientă a autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Asigurarea comunicării, transparenţei şi schimbului de informaţii;
 • Organizarea de activităţi comune cu caracter educativ, social, cultural şi sportiv;
 • Promovarea și susţinerea relaţiilor economice, agricole şi a proiectelor de infrastructură;
 • Schimburi inter-instituţionale în domeniile lor de competenţă, în special domeniul social, dezvoltare economică, cultură, sport, învăţământ, protecţia mediului înconjurător, transport şi sănătate publică.

Art.3  Colaborarea între părţi va fi realizată după cum urmează:

 • Se vor organiza vizite oficiale, delegaţii, şedinţe comune a Consiliilor, schimb de experienţă în vederea îmbunătăţirii procesului decizional, promovarea transparenţei şi a imaginii autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Se vor realiza programe corespunzătoare şi se vor lărgi schimburile culturale, se va facilita colaborarea între instituţii şi organizaţii culturale, asociaţii şi ansambluri artistice, precum şi contactele între oameni de cultură şi artă;
 • Se va sprijini colaborarea între şcolile de toate gradele şi categoriile, facilitând schimbul de experienţă între cadrele didactice şi elevi;
 • Se va dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă, creând condiţii favorabile pentru activităţile cu caracter economic şi comercial, acordând o atenţie deosebită şi sprijinind dezvoltarea investiţiilor, precum şi participarea la expoziţii şi târguri organizate în ţările noastre;
 • Se va dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul protejării, reabilitării şi conservării monumentelor de patrimoniu;
 • Se va contribui la dezvoltarea societăţii civile prin sprijinirea stabilirii de legături şi a colaborării dintre organizaţii, asociaţii, instituţii care activează în diferite domenii-social, cultural, protecţia mediului, sport,ş.a.

Părţile vor stabili, în fiecare an, programul de lucru care va defini acţiunile comune ce vor fi efectuate şi vor evalua realizările.

În cadrul cooperării se va acorda o atenţie deosebită identificării proiectelor care pot fi susţinute financiar de Uniunea Europeană.

Părţile pot invita reprezentanţi altor structuri locale să coopereze la realizarea unor proiecte sau să participe la acţiuni comune.

Părţile vor încuraja crearea şi dezvoltarea cooperării în spiritul parteneriatului dintre autorităţile locale, instituţiile şi comunităţile locale, între unităţile economice, precum şi între asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale interesate, care doresc să dezvolte acţiuni în domeniile lor.

Art.5 schimbul de experienţă între părţile semnatare va fi realizat respectând următoarele condiţii:

 • delegarea participanţilor în cadrul diverselor programe sau acţiuni stabilite de comun acord se efectuează pe bază de demers în formă scrisă;
 • Durata şi numărul de participanţi se stabilesc pentru fiecare acţiune în parte;
 • Părţile vor suporta cheltuielile apărute în cursul prezentului Acord de cooperare în limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor celor două Părţi;

Art.6 Părţile se angajează să acţioneze, în limitele competenţelor lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România şi Republica Moldova.

Art. 7 Părţile vor coopera şi în alte domenii, decât cele indicate în acord, în funcţie de necesităţile sau dezvoltarea altor domenii de cooperare, în conformitate cu atribuţiile lor prevăzute în legislaţiile în vigoare în cele două state.

Art. 8 Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată şi va produce efecte de la data semnării.

Art.9 Acordul poate fi modificat şi/sau completat prin acordul scris al celor două Părţi. Modificările vor produce efecte de la data semnării.

Art.10 Fiecare Parte poate denunţa acordul prin notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. Denunţarea îşi produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări. Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va soluţiona amiabil, de către Părţi, pe calea negocierilor directe.

Încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către Părţi.

_________________________________________________________

03/04:Cu privire la recepționarea în gestiunea Consiliului raional a drumurilor locale (de interes raional) și aprobarea Programului de  întreținere a fondului rutier raional

Președintele raionului a explicat, că potrivit Hotărârii de Guvern din decembrie trecut  arterele de interes raional  sunt transferate în grija autorităților publice locale de nivelul al doilea… Bineînțeles  problema se referă și la raionul Ialoveni În baza acestei Hotărâri Consiliul raional e obligat să aprobe recepționarea porțiunilor de drum se ”duc” spre localitățile raionului…

 

DECIZIE

Consiliul raional,

Având în vedere:

-Prevederile  Legii drumurilor, nr.509-XIII din 22 iunie 1995, cu modificările şi completările ulterioare

-Prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.1468 din 30 decembrie 2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova;

-Prevederile  art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare

-Avizul pozitiv al Comisiei de specialitate a Consiliului raional (Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică) din 03 august 2017,

 

DECIDE:

 1. Se acceptă recepționarea în gestiunea Consiliului raional a drumurilor locale (de interes raional) cu o lungime totală de 82,9 kilometri, conform Anexei 1.
 2. Se aprobă Programul raional de întreținere a drumurilor locale (de interes raional), conform Anexei 2.
 3. Domnul Victor Bînzari, vicepreședinte al raionului, se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii.

 

Anexa 1

la Decizia Consiliului raional Ialoveni,

Nr.03-04 din 03 august 2017

 

LISTA DRUMURILOR LOCALE

aflate în gestiunea Consiliului raional Ialoveni

 

Raionul Ialoveni
L492 Piatra Albă – Mileştii Mici
L493 Ialoveni – Costeşti
L494 R3 – drumul de acces spre orașul Ialoveni
L495 Costeşti – Moleşti
L495.1 Drumul de acces spre satul Hansca
L496 R3 – drumul de acces spre satul Sociteni
L497 Drumul de acces spre satul Ruseştii Vechi
L498 Drumul de acces spre satul Horodca
L499 Drumul de acces spre satul Găureni
L500 Drumul de acces spre satul Budăi
L501 Drumul de acces spre satul Bălţaţi
L502 R3 – drumul de acces spre satul Bardar
L503 G106 – Puhoi – Văratic – G106
L504 R32 – drumul de acces spre satul Misovca
L505 Gangura – Homuteanovca
L506 Drumul de acces spre satul Cigîrleni
L507 Drumul de acces spre satul Răzeni
L508 Mileştii Noi – Cărbuna – Căinari
L-461 M1-Condrița—G70

Anexa 2

la Decizia Consiliului raional Ialoveni,

Nr.03-04 din 03 august 2017

PROGRAMUL

privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2017

pentru întreținerea și reparația drumurilor locale ale raionului Ialoveni

Cheltuieli totale: 6 903,0 mii lei, inclusiv:

Lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale, în volum de 6 903,0 mii lei,

conform tabelului

  Articolul de cheltuieli Volumul

de lucrări (mii lei)

Total general: 6 903,0
1. Întreţinerea drumurilor – total 6 703,0
1.1. inclusiv: 5 185,0
întreţinerea de rutină a drumurilor

(plombarea gropilor, profilarea părţii carosabile cu adaos de material, întreţinerea terasamentului şi sistemelor de evacuare a apelor, întreţinerea lucrărilor de artă, asigurarea esteticii rutiere,

lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii, cu spălarea terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecări de teren etc.)

1.2 lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea şi reparaţia indicatoarelor de circulaţie)   .
1.3 întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului)
1.4 crearea de spaţii verzi în zonele de protecţie a drumurilor (plantarea arborilor şi arbuştilor şi întreţinerea lor) 100,0
1.5 administrarea drumurilor publice 100,0
1.6 Reparaţia drumurilor şi a construcţiilor inginereşti 1 318,0
2.  Executarea lucrărilor de proiectare, şi evaluare a drumurilor 200,0

 

________________________________________

03/05:Cu privire la  aprobarea Proiectului ”Dotarea învățământului preșcolar și preuniversitar cu resurse și tehnologii interactive digitale”

 

DECIZIE

Având în vedere prevederile  art.43 al Legii privind administrația publică locală,nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Nota de fundamentare pe marginea Proiectului  ”Dotarea învățământului preșcolar și preuniversitar cu resurse și tehnologii interactive digitale”,elaborată de Secția Economie  în colaborare cu Direcția Generală Educație din cadrul Consiliului raional Ialoveni,Acordul de Cooperare între raionul Ialoveni și județul Ilfov, România, semnat la Ialoveni în data de  30 aprilie 2017, Consiliul raional DECIDE:

1.Se aprobă implementarea Proiectului ” Dotarea învățământului preșcolar și preuniversitar cu resurse și tehnologii interactive digitale”, cu perioada de realizare 1 august-31 decembrie 2017.

 1. Se stabilește valoarea totală a Proiectului la suma de 2 325 100 lei (echivalentul a 115 000 euro), dintre care 43,0 mii euro (870,0 mii lei) constituie contribuția Consiliului raional Ialoveni, sumă alocată prin decizia nr.02/05 din 18 mai 2017, în scopul procurării resurselor și tehnologiilor interactive digitale pentru necesitățile școlilor primare și gimnaziilor din raion.
 2. Se solicită de la Consiliului Județean Ilfov, România, contribuția de 72,0 mii euro sumă necesară la procurarea resurselor și tehnologiilor interactive digitale pentru necesitățile instituțiilor preșcolare și liceelor din raion.
 3. Domnul Victor Bînzari, vicepreședinte al raionului Ialoveni, se desemnează responsabil de implementarea Proiectului nominalizat.
 4. Prezenta decizie se comunică Consiliului Județean Ilfov, România, Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat.

 

_________________________________

03/06:Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

DECIZIE

Consiliul raional Ialoveni,

Avînd în vedere:

– Prevederile Regulamentul privind utilizarea mijloacelor Fondului  de rezervă al bugetului raional, aprobat prin  Decizia Consiliului raional nr. 02-12 din 03 iunie 2004;

– Prevederile  art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006;

DECIDE:

 1. Se aprobă alocarea din Fondul de Rezervă al bugetului raional suma de  2,0 mln lei dintre care:
 • 200,0 mii lei, Consiliului raional pentru elaborarea și expertizarea proiectelor finanțate din fondurile și programele partenerilor de dezvoltare alocate Republicii Moldova;
 • 1,8 mln lei, Primăriei Cigîrleni, pentru construcția acoperișului gimnaziului din localitate.

2.Se aprobă alocarea, din Soldul disponibil al bugetului raional, a sumei de 5,0 mii lei  domnului Bînzari Victor, vicepreședinte al raionului, cu titlu de ajutor material la organizarea funeraliilor tatălui său, Ion.

3.Instituţiile publice nominalizate, în calitate de beneficiari  ai mijloacelor financiare alocate, vor perfecta, în modul stabilit, documentele necesare pentru efectuarea  plăţilor respective.

4.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Valeriu Racu, şef Direcţie finanţe, doamna Angela Trofim, contabil-şef Aparatul preşedintelui raionului.

5.Controlul asupra executării prezentei decizii îl  va asigura domnul Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului.

 

__________________________________________

03/07:Cu privire la aprobarea listei  unor bunuri imobile

 

DECIZIE

Consiliul raional, având în vedere:

-Decizia Consiliului raional, nr.02-17 din 18 mai 2017 ”Cu privire la schimbarea destinației (modului de folosință) a unor bunuri imobile;

-Avizul  primăriei Suruceni, nr.111 din 29 iunie 2017;

-Avizul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, nr. 08-06/380 din 12 iulie 2017;

-Prevederile Legii nr. 523 din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrative-teritoriale;

-Prevederile Legii nr.121 din 04 mai 2007 privind  administrarea și deetatizarea proprietății publice;

-Prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr. 136  din10 februarie 2009 despre aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere;

-Prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 480 din 28 martie 2008 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul  de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor,

-Prevederile art.43 și 77 ale Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006;

-Prevederile Legii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,

DECIDE:

 1. Se aprobă Lista bunurilor imobile cu numerele cadastrale 5530201.093.01, 5530201.093.02 și 5530201.093.03, amplasate în satul Suruceni, părți componente ale Centrului de Sănătate Ialoveni.

2.Prezenta decizie se comunică Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, Oficiului Teritorial Cadastral Ialoveni.

 

________________________

03/08:Cu privire la  formarea comisiilor consultative-de specialitate ale Consiliului raional

 

 

DECIZIE

În conformitate cu prevederile art. 14, alin.2, lit. (w) ,art. 43 ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii, nr. 457-XV din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, Consiliul raional DECIDE:

 1. Se aprobă componenţele nominale ale comisiilor consultative-de specialitate ale Consiliului raional, după cum urmează:

Comisia 1.

Comisia finanțe, buget și atragerea investițiilor

 1. Bivol Margareta
 2. Bivol Ștefan
 3. Becciev Andrei
 4. Cerbușca Serghei
 5. Gonța Victor
 6. Iasinschi Tudor
 7. Nour Ilie

Comisia 2.

Comisia protecție socială, sănătate, sport și tineret

 1. Bălănuță Sergiu
 2. Butuc Victoria
 3. Castraveț Petru
 4. Frunze Ion
 5. Gandrabur Victor
 6. Purcica Sergiu
 7. Tulbure Maria

Comisia 3.

Comisia educație,cultură,culte și turism

 1. Bivol Ion
 2. Ciocan Tudor
 3. Cupeț Lilia
 4. Miroliubov Nina
 5. Pocitar-Poparcea Diana
 6. Postică Sergiu
 7. Tonu Grigore

Comisia 4.

Comisia dezvoltare economică, ecologie, patrimoniu,infrastructură

 1. Braga Mihail
 2. Crețu Anatolie
 3. Decuseară Victor
 4. Ionaș Ion
 5. 5. Rusu Vadim
 6. Turculeț Chiril
 7. Vulpe Vasile

Comisia 5.

Comisia administraţie publică locală, juridică și ordine publică                  

 1. Baracu Roman
 2. Cujbă Ion
 3. Dubiță Ghenadie
 4. Iadâchin Igor
 5. Melenciuc Anatolie
 6. Tonu Alexandru
 7. Țurcanu Valeriu

 

2.Decizia nr.02-01 din 15 iulie 2015 ”Cu privire la formarea comisiilor consultative-de specialitate ale Consiliului raional”, cu modificările ulterioare, se abrogă.