Anunț: Centrul Militar Ialoveni

Universitatea Națională de Apărare “Carol I” (România)

 anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2018-2019

 

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii :

 

-absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat);

– vârsta cuprinsă între 18-23 ani împliniţi în cursul anului 2018;

– capacitate de a se exprima clar şi corect în limba română;

– apţi medical;

–  apţi psihologic;

– conduită civică şi morală corespunzătoare;

– nu sunt prezente condamnări penale

– nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

– acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

 

Detalii privind programa de desfăşurare a admiterii se pot accesa pe pagina de internet www.unap.ro/index.php/ro/admitere.

 

Dosarele de admitere vor conţine:

 • Copia legalizată a certificatului de naştere şi, acolo unde este cazul, tradusă în limba română;
 • Copia actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 • Copia paşaportului;
 • Cazierul judiciar eliberat cu cel mult o lună înainte de înscrierea la studii;
 • Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
 • Copia legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului în curs;
 • Copia legalizată a foii matricole, aferente studiilor efectuate;
 • Certificatul medical privind starea de sănătate, care să confirme posibilitatea de a urma studiile în altă ţară (care să fie emis cu cel mult două luni înainte de data plecării la studii);
 • Rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării.

 

Înscrierea candidaţilor până la data de 08 iunie 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Academia Forţelor Aeriene şi Academia Militară

”West Point”din SUA anunţă concurs cu înmatriculare în anul 2018

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea în academie, sunt următoarele:

 •  să aibă vîrsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani neîmpliniţi la data de 1 iulie 2019;
 • să fie un bun cunoscător al limbii engleze.
 • să fie apt, din punct de vedere medical;
 • nu are antecedente penale sau nu se află în urmărire penală;
 • să nu fie căsătorit sau să aibă vreo obligaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii;
 • să fie bine pregătit fizic şi în domeniul academic;
 • să aibă calităţi de lider cu o conduită morală şi civică corectă în societate;
 • să nu facă parte din partide, organizaţii şi formaţiuni politice, organizaţii non-politice interzise prin lege, culte sau secte religioase a căror credinţe sunt în contradicţie cu reglementările specifice îndeplinirii serviciului militar (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);
 • să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că după admiterea în instituţia de învăţămînt militar va renunţa la această calitate (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere).

 

În cadrul concursului, candidaţii vor susţine:

 • Testul de cunoaştere a limbii engleze (ALCPT, TOEFL),
 • pregătirea fizică
 • unul din Testele de aptitudini generale (SAT/ACT).

 

Durata studiilor: 4 ani.

 

Persoanele care intenţionează să participe la concurs, trebuie să acceseze site-ul http://www.eac.md/testing/sat/.

Link-uri utile: http://www.usafa.af.mil; http://www.westpoint.edu.

Înregistrarea în vederea susţinerii testului SAT sau ACT pînă la data de 02 noiembrie 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia Militară a Forţelor Terestre din or.Evelpidon (Republica Elenă)

anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2018-2019

 

Durata studiilor în cadrul instituţiei este de 5 ani, (primul an este destinat studierii limbii greacă prin intermediul limbii engleze – cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu).

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii :

 

 1. Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 24 ani, pînă la 31 decembrie 2018,
 2. să nu aibă antecedente penale,
 3. să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Grecia şi Uniunea Europeană,
 4. să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii la Academia Militară a Forţelor Terestre din Grecia, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

– Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

– Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză,

– Copia paşaportului (biometric);

– Certificatul medical privind starea de sănătate (de către Comisia medico-militară);

– Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

– Rezultatele la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate (test de cunoaştere a limbii engleze, testarea pregătirii fizice şi psihologice);

– Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa privind studiile în cadrul academiei respective şi formarea de militar/ofiţer.

 

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise până la data de 16.06.2018.

 

 

 

 

 

Academia Militară a Forţelor Terestre din or.Ankara (Republica Turcia)

anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2018-2019

 

Durata studiilor în cadrul instituţiei este de 5 ani, ( primul an este destinat studierii limbii turcă prin intermediul limbii engleze – cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu).

Cerințe pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii :

 • Candidatul trebuie să aibă vîrsta cuprinsă între 18 şi 24 ani, pînă la 31 decembrie 2018,
 • să nu aibă antecedente penale,
 • să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Turcia,
 • să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

 

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii la Academia Militară a Forţelor Terestre din Turcia, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

– Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

– Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză,

– Copia paşaportului (biometric);

– Certificatul medical privind starea de sănătate (de către Comisia medico-militară);

– Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

– Rezultatele la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate (test de cunoaştere a limbii engleze, testarea pregătirii fizice şi psihologice);

– Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa privind studiile în cadrul academiei respective şi formarea de militar/ofiţer.

 

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise până la data de 16.06.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2018-2019

ciclul I, studii superioare de licență la specialitățile:

 • infanterie,
 • artilerie,

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia militară, vor susţine următoarele probe de admitere:

 • test de inteligenţă
 • test la pregatirea fizică.

Actele necesare pentru admitere:

 1. Cerere — model de inscriere
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia,
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor,
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hincu, 3, mun. Chişinău, tel. 25-51-55),
 5. Copia diplomei de Bacalaureat,
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de invatămînt absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiza medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătămînt militar, eliberată de comisiile de profil

 

Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”.
 • Permis de conducere categoria „B”.
 • Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

 

Durata studiilor: 3 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.

Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite gratuit.

Taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii constituie 30 lei pentru un candidat.

Adresa noastră: oraşul Chişinău, strada Haltei 23 (in imediata apropiere a Gării Feroviare).

Dosarul de admitere va fi depus la Secţia administrativ-militară Ialoveni pînă la 01.07.2018.

 

 

Informaţii suplimentare la telefonul: (022) 54-51-55,

Secţia administrativ-militară( l.d.p.Ialoveni)  tel. 026821371,026827269