ANUNȚ

Aprob:

Șef DASPF Ialoveni

_________________ Maria Tîrgoală

Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni, anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal (protecţia drepturilor copilului) în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, 1 unități, funcţie publică de execuție.

 

Începând cu data de 21 martie 2017,

 1. Persoanele interesate pot depune personal sau prin poştă Dosarul de concurs.
 2. Formular de participare completat.
 3. Copia buletinului de identitate.
 4. Copia diplomelor de studii superioare, de licenţă sau echivalente, anexele la diplome.
 5. Copia carnetului de muncă.
 6. Cazier judiciar.
 7. Forma medicală.

 

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs 10 aprilie 2017, ora 17-00.

 

Persoană de contact: Curtiş Ana, telefon 0-268-24344.

– Adresa poştală, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, etajul 1, biroul 112.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele în original pentru a verifica veridicitatea lor.

– Certificatul medical şi cazierul juridic pot fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 1. Cerinţe specifice:
 2. Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul asistenței sociale.
 3. Experienţă profesională, minim 1,5 ani experienţă profesională în domeniul asistenţei sociale.
 4. Cunoaşterea politicilor și legislaţiei în domeniul protecției familiei și copilului.

 

III. Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată,
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 9. aptitudini de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, de planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea control).
 10. atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.
 11. Scopul general al funcţiei:

Implimentarea politicilor sociale în raza unității administrative teritoriale, promovate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Consiliul Raional.

 1. Sarcinile de bază:
 1. Asigurarea respectării drepturilor copilului, evidenţa şi alegerea celei mai eficiente forme de protecţie a copilului aflat în situație de risc, definitivează/stabilește statutul copiilor din plasamente;
 2. Oferirea consultaţiilor cetăţenilor şi asigurarea protecţiei copiilor orfani şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească privind protecţia copilului prin tutelă/curatelă, adopţie;
 3. Asigurarea protecției copiilor separați de părinți, plasați într-un serviciu de tip rezidențial (casă comunitară pentru copii în situație de risc, casă comunitară pentru copii si tineri cu dezabilități, centru de plasament temporar, instituții rezidențiale) și identificarea soluțiilor pentru plasamentul de tip familial;
 4. Asigurarea protecției copiilor separați de părinți, plasați în serviciu substitutiv de tip familial pentru o perioadă determinată de timp;
 5. Asigurarea asistenței tinerilor, ieșiți din serviciile sociale de plasament, în procesul de incluziune socială, educațională și profesională.
 6. Bibliografia concursului:

-Convenția internațională cu privire la dreptul copilului;

– Constituţia Republicii Moldova;

– Codul Familiei al Republicii Moldova;

– Codul Civil al Republicii Moldova;

– Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova;

– Codul de executare al Republicii Moldova;

– Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

– Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

– Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

– Legea nr.547-XV asistenţei sociale;

– Legea nr.129 din 08.06.2012, privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale;

– Legea nr. 60-XIX din 30 martie 2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;

– Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale;

– Legea 99 din 26.05.2010 privind regimul juridic al adopţiei;

– Legea 140 din. 14.06.2013, privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

– Legea 338 din 1994, cu privire la dreptul copiilor.