A V I Z

 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 • Șef Direcție Administrație Publică (pe termen determinat)

Scopul general al funcţiei: Colaborarea cu autorițățile administrației publice locale de nivelul I, subdiviziunile din subordinea Consiliului raional, Serviciile Publice Desconcentrate și Descentralizate ale raionului, alte instituții și organizații pentru soluționarea problemelor de interes comun.

 

Sarcinile de bază:

 1. Coordonează activitatea administrației publice de nivelul I și II;

2.Coordonează instituirea cadrelor cu funcții publice în managementul administrației publice;

3.Coordonează activitatea Consiliului raional cu organele publice centrale cu referire la activitatea administrației publice;

4.Este responsabil de coordonarea tuturor activităților desfășurate în cadrul Consiliului raional, precum și subdiviziunilor acestuia, în conformitate cu activitățile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;

 1. Este direct responsabil de activitatea subdiviziunilor conduse;
 2. Raportează direct președintelui raionului/suplinitorului atribuțiilor Președintelui raionului;
 3. Coordonează activitățile de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare pentru exercitarea prerogativelor de putere publică;
 4. Este responsabil de coordonarea activității și funcționalității paginii web a Consiliului raional, precum și de plasarea informației pentru mediatizare.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • studii superioare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice

 • Studii superioare;
 • 3 ani de experiență profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne – engleza – nivelul C1/C2 (utilizator experimentat);

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

 

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs, care va conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. f) cazierul judiciar;

e)certificatul medical.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 05 iunie 2017 ora 17.00, pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4.

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.

 

 

Bibliografia concursului :

 

 • pentru ocuparea funcţiei publice vacante
 • Șef Direcție administrație publică ( pe termen determinat)

 

  • Constituţia Republicii Moldova,
  • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice.